Schrijf je eigen boek

Voorstelling Project ‘Schrijf je eigen Boek’

In zijn oude glorie herstellen, creëren, respecteren, nieuw leven inblazen… voor sommige mensen is het een passie om van de wereld een mooiere plaats om leven te maken.

Of het nu om het herstellen van de gebroken mens en zijn gehavende psyche gaat of om het weer in ere herstellen van zijn prachtige kunnen in de creatie van een kasteel, een kunstwerk, een schilderij, een eigen boek schrijven, ambachtelijke creaties… beiden vragen passie, inleving, respect, oog voor schoonheid, doorzetting, moed en het geloof in het kunnen van de mens.

De pijn van het aanschouwen van een afkalvende mens is dezelfde verscheurende pijn bij het zien van een verloederend kasteel. Beiden zijn creaties. In elke mens huist een kasteel. Kastelen dienen door respectvolle mensen bewoond te worden.

Het is dus ook onze passie om mensen opnieuw in contact te brengen met hun feitelijk kunnen in een omgeving die door creatieve geesten tot stand is gebracht.

Dat brengt ons bij de eerste tekenen van beschaving: schrijven, tekenen en alles wat bij het ambachtelijke creëren hoort.

Onze vereniging ICMA²C wil zich naast de therapeutische inzet nu ook verder toeleggen op het opnieuw tot leven brengen van het oorspronkelijke kunnen van de mens. Altijd met het oog op herstel. Wij doen dit door mensen weer in contact te brengen met zichzelf door het leren schrijven van een eigen boek, het op schrift zetten van zijn diepe zielenroerselen, zijn gekoesterde fantasieën, zijn wil tot delen met anderen, zijn bijdrage tot het verrijken van onze maatschappij.

Er zijn vele manieren van communiceren. Vincent Van Gogh, Rubens, Van Eyck… communiceerden door middel van hun prachtige schilderijen. Godin, Avi Keenan, Louise Bourgeois, Begga d’Haese, Constant Permeke… brachten hun passie over via hun beeldhouwkunst.

Ontelbare muzikanten slagen erin om diepgaande conversaties te voeren door middel van hun hartverwarmende muziek.

Wil jij graag jouw eigen boek schrijven, maar weet je niet waar je moet beginnen? Volg een van onze cursussen over structuur, personages en spanning en start met jouw eigen boek!

Er zijn ook cursussen voor kinderen en ouderlingen voorzien. U ziet het: niets dan bruisend leven.

Presentation Project 'Write your own book'

To restore in its former glory, create, respect, revive... for some people it is a passion to make the world a better place to live.

 Whether it is the recovery of the broken person and his battered psyche or to restore the honor of his beautiful abilities in the creation of a castle, a work of art, a painting, writing a book, craft creations... both ask for passion , empathy, respect, eye for beauty, perseverance, courage and the belief in the ability of man.

 The pain of beholding a calving man is the same shredding pain when seeing a deteriorating castle. Both are creations. There is a castle in every person. Castles must be inhabited by respectful people.

 It is therefore also our passion to bring people back into contact with their actual ability in an environment created by creative minds.

 That brings us to the first signs of civilization: writing, drawing and everything that comes with craftsmanship.

Our ICMA²C association, in addition to its therapeutic efforts, now also wants to focus on revitalizing the original ability of humans. Always with a view to recovery. We do this by bringing people back into contact with themselves by learning how to write their own books, writing down their deep soul stirrings, his cherished fantasies, his will to share with others, his contribution to the enrichment of our society.

There are many ways of communicating. Vincent Van Gogh, Rubens, Van Eyck... communicated through their beautiful paintings. Goddess, Avi Keenan, Louise Bourgeois, Begga d'Haese and Constant Permeke... conveyed their passion through their sculpture.

Countless musicians manage to conduct in-depth conversations through their heartwarming music.

Would you like to write your own book, but do not know where to start? Follow one of our courses on structure, characters and excitement and start with your own book!

There are also courses for children and elders. You see it: nothing but bubbly life.